Seljaajukahjustusega inimesed tööturule!

Haapsalu Neuroloogiline Rehabilitatsioonikeskus (HNRK) kutsub tööealisi seljaajukahjustusega inimesi, kes on huvitatud töökoha leidmisest või kes vajavad professionaalset abi töökoha säilitamisel, osalema rehabilitatsiooniprogrammis.

HNRK osaleb Euroopa Sotsiaalfondi raamprogrammi “Töölesaamist toetavad hoolekandemeetmed 2010-2013” programmis “Töölesaamist toetavad hoolekandemeetmed 2012-2013“, mille raames piloteerib töölesaamisele orienteeritud rehabilitatsiooniprogrammi. Käesolev rehabilitatsiooniprogramm on eelmise sarnase ettevõtmise edasiarendus. Piloteerimisprogrammis saab osaleda 5 tööealist seljaajukahjustusega inimest.

Programmi missiooniks on pakkuda seljaajukahjustusega inimestele võimalust aktiivseks rehabilitatsiooniks kaasaegses keskkonnas sarnaste probleemidega kaaslaste seltskonnas kompetentse meeskonna juhendamisel. Programm on planeeritud kolme kahe nädala pikkuse perioodidena (1. ja 2. perioodi vahel on viis nädalat, 2. ja 3. perioodi vahel 9 nädalat). Iga periood kestab 12 päeva (hõlmates ühe nädalavahetuse). Osalejal on palutud tulla Haapsalusse rehabilitatsiooniperioodile eelneval pühapäeval. Periood lõppeb reedel.

Rehabilitatsiooniperioodide raames võimaldatakse inimesele vähemalt neli tundi aktiivseid tegevusi päevas – sotsiaaltöötaja tegevus, füsioteraapia, tegevusteraapia, psühholoogi teenus, tegevus- ja/või kogemusnõustamine, Töötukassa eksperdi konsultatsioon –, lisaks üldharivad ning füüsiliselt väljakutsuvad, rehabiliteeritavad jõustavad ettevõtmised, näiteks loengud erinevatel huvipakkuvatel teemadel (näiteks liikumispuudega inimese võimalused ja õigused tööturul), tervisehäiretega seonduv (näit. spastikaga toimetulek, lamatiste vältimine, kohtumised edukate saatusekaaslastega jne). Tegevused on planeeritud nii individuaalsetena kui grupis. Vaheperioodide jooksul on programmis osalejatele kättesaadav HNRK sotsiaaltöötaja, et tagada eesmärkide poole tegutsemine. Samuti on programmi raames võimalik rehabiliteeritava inimese, tema tööandja ja/või perekonna nõustamine, igapäevase elu- ja/või töökeskkonna hindamine, kohandamine. Koostöös erinevate ettevõtetega on võimalik vajaliku liikumis- ja/või igapäevaelutoimingut lihtsustava abivahendi soovitamine, muretsemine, kohandamine.

Igal rehabilitatsiooniperioodil on kindlad tööturuga seotud eesmärgid, mille püstitamisele ja saavutamise kaasaaitamisele HNRK meeskond igakülgselt kaasa aitab:

1.perioodil:
• Osaleja teab Töötukassa võimalusi
• Osaleja on kirja pannud oma soovi(d)/eesmärg(id) seoses töötamise/töö leidmisega
• Osaleja on kirja pannud peamised takistused soovi(de)/eesmärgi (-märkide) saavutamisel

2.perioodil:
• Osalejale on leitud sobiv(ad) Töötukassa teenus(ed) või
• Osalejale on leitud sobiv potentsiaalne töökoht(-kohad)

3.perioodil:
• Osaleja kasutab edukalt üht või mitut Töötukassa teenust või
• Osaleja on leidnud töökoha
• On teada töökohaga seotud probleemid või
• Osaleja jätkab edukalt töötamist
• On teada olemasolevad probleemid/takistused töötamise jätkamisel

Rehabilitatsiooniprogrammi raames planeeritud rehabilitatsiooniperioodid on:
• 1.periood: 12.05 (õhtu) – 24.05.2013
• 2.periood: 30.06 (õhtu) – 12.07.2013
• 3.periood: 15.09 (õhtu) – 27.09.2013

Programm on osalejale tasuta (v.a. transport Haapsalusse ja tagasi), kaasfinantseeringuga HNRK-lt.

Programmis osalemist huvitatud tööealistel seljaajukahjustusega inimestel palume enda soovist teada anda HNRK sotsiaaltöötajale Lelet Tilgale: e-mail: lelet.tilga@hnrk.ee , tel. +372 47 25 433, kes võtab Teiega ühendust, et täpsustada sooviavaldaja motivatsioon programmis osaleda.

Sooviavaldusse palun kirjutage oma nimi, vanus ja seljaajukahjustuse tekkimise aeg. Samuti lühike selgitus, miks soovite programmis osaleda: kas töö leidmiseks, töökoha säilitamiseks või muul töö tegemisega seotud põhjusel. Kindlasti lisage palun enda kontaktandmed. Sooviavalduse palume edastada hiljemalt esmaspäevaks, 8.aprilliks 2013 kell 12.00-ks.

Küsimuste tekkimisel palun pöörduge sotsiaaltöötaja Lelet Tilga (e-mail: lelet.tilga@hnrk.ee , tel. +372 47 25 433) või arendus- ja kvaliteedijuhi Kadri Englas (email: kadri.englas@hnrk.ee; mob. +372 53337523) poole.

Palun levitage käesolevat kuulutust enda tuttavate-sõprade seas, kes sihtgruppi kuuluvad ning võiksid olla programmis osalemisest huvitatud.

Kadri Englas

arendus- ja kvaliteedijuht, FT
mob.+372 5333 75 23
tel.+372 47 25 437
kadri.englas@hnrk.ee