SA HNRK jätkab rehabilitatsiooniteenuse osutamist ainult ambulatoorselt

SA HNRK on eelnevatel aastatel olnud Sotsiaalkindlustusametile lepingupartneriks ning osutanud rehabilitatsiooniteenuseid puuetega laste ning puuetega täiskasvanute sihtgruppidele üha kasvavas mahus. HNRK on üks asutajaliikmetest Rehabilitatsiooniasutuste Liidus, kuuludes juhatusse ning rääkida aktiivselt kaasa rehabilitatsiooniteenuse üldist arengut puudutavates küsimustes.
Jätkuvalt oleme seisukohal, et teenuse dokumenteerimise ülebürokratiseerimine ei aita mingilgi määral kaasa teenuste kvaliteedi tõusule. Seadusest kõrvale hiilivate asutuste tegematajätmised ei pea muutma korrektselt teenust osutavate asutuste elu keerulisemaks. Kahjuks viimased, SKA poolt eelnevalt asutustega läbi rääklimata, määruse muudatused on just selleni viinud. Eelnimetatu tõttu ei pea HNRK võimalikuks edaspidiselt osutada rehabilitatsiooniteenust statsionaarses vormis.
Tulles vastu juba HNRK-s rehabilitatsiooniteenusel olevatele klientidele, jätkame teenuse osutamist senises vormis 2015 aasta esimese kvartali lõpuni. Alates 1.04.2015 keskendume ambulatoorsele teenuse pakkumisele ning oleme valmis osutama programmipõhist teenust selja- ja peaajukahjustusega täiskasvanutele ning neuroloogilise kahjustusega lastele. Osa programme oleme ka eelnevalt juba piloteerinud.

NB! Statsionaarse taastusravi teenuse osutamine jätkub tavapäraselt! Meile on võimalik pöörduda eriarsti saatekirjaga.

Lisateave rehabilitatsiooniteenuse kohta HNRK-s:

Priit Eelmäe,
HNRK juhatuse esimees