Ligipääsetavuse teatis

Põhiväärtused

Kvaliteet

HNRK-le on oluline pakkuda tõenduspõhist, eesmärgistatud ning usaldusväärset teenust, mis põhineb patsiendi/kliendi vajadustel, haigla parimatel olemasolevatel võimalustel ning headel meditsiini- ja rehabilitatsioonitavadel.

Professionaalsus

HNRK hindab tänapäevaste teadmiste, pikaajaliste kogemuste ja edasiviiva ambitsioonikuse väärikat kooslust, lisaks oskust mõtteid edukal, parimal võimalikul viisil ellu viia, pidades silmas nii patsienti/klienti ja tema lähedasi, kolleege kui ka ühiskondlikku ja sotsiaalset tausta.

Koostöövalmidus

HNRK väärtustab koostööd erinevatel tasanditel, alates haiglasisesest igapäevasest meeskonnatööst ning lõpetades entusiastliku kaasalöömisega Eesti seadusandluse kujundamisel ning valdkonnale oluliste spetsialistide koolitamisel, samuti osalemisega ühisprojektides välispartneritega.

Innovaatilisus

HNRK peab tähtsaks kaasaegsust ja järjepideva arengu tagamist nii mõtte- kui teguviisis, samuti kasutatavate hindamis- ja teraapiavahendite hankimisel ning rakendamisel. Väärtustatud on koolitustel osalemine, haiglasisese teadustegevuse arendamine. Saadud kogemuste ja teadmiste ning olemasolevate võimaluste jagamist rehabilitatsiooni- ja taasturavi arengute toetamiseks peab HNRK igapäevatöö meeldivaks lisaväärtuseks.

Patsiendi-/kliendikesksus

HNRK tegevuse keskpunktiks on patsient/klient, tema vajadused, ootused, väärtused ning eesmärgid; HNRK tagab oma pädevuse piirides patsiendi/kliendi ja tema lähedaste teadlikkuse olukorrast, aitab lahenduste leidmisel ning toetab igakülgselt iseseisva toimetuleku saavutamist, säilitamist.

Ausus ja hoolivus

HNRK peab lugu inimlikest väärtustest: austab nii patsientide kui töötajate väärikust, tagab konfidentsiaalsuse ja privaatsuse, tegutseb inimväärse ning arendava elu- ja teraapiakeskkonna tagamise nimel, lahendab olukordi rahumeelselt, ei käitu pahatahtlikult ega kahjusta enda ja teiste mainet, annab ausat ja asjassepuutuvat infot, suhtub hoolivalt abivajajatesse.

Lisaks põhiväärtusele on sõnastatud HNRK eetilised väärtused, mida haiglas peetakse oluliseks nii patsientidega/klientidega tegelemisel kui töösuhetes ning mis on  HNRK töötajatele igapäevasteks käitumis- ja tegutsemisnormideks nii asutuse siseselt kui suhtluses väliste partneritega.

Kuidas saada ravile

Loe täpsemalt, kuidas saada statsionaarsele, ambulatoorsele või tasulisele taastusravile HNRK-s.

65-aastased kogemused, tänapäevased teadmised, hästi hoitud oskused.