Patsientide sisekorraeeskiri

KINNITATUD
SA Haapsalu Neuroloogilise Rehabilitatsiooni-
keskuse juhatuse esimehe kk nr 5.06.2015 nr 1-5/4

Käesoleva dokumendi kontekstis peetakse haigla patsiendiks kõiki haigla teenuseid kasutavaid inimesi, sõltumata teenuse rahastajast, samuti haiglas viibivaid patsientide hooldajaid, haiglas viibivaid kolmandaid isikuid (näit. ööbijad). Käesolevas dokumendis kirjeldatu on kooskõlas Euroopa Patsientide Õiguste Hartas sätestatuga.

Patsientidel on õigus:

– isikupuutumatusele ja eneseväärikusele
– teisele arvamusele – privaatsusele ja konfidentsiaalsusele
– füüsilisele turvalisusele
– väärikale ja viisakale kohtlemisele
– esitada kaebusi ja ettepanekuid
– saada raviarstilt teavet oma tervisliku seisundi ja talle osutatud tervishoiuteenuste kohta, samuti teavet ligipääsust isiklikele andmetele
– saada haiglas töötavatelt spetsialistidelt teavet enda olukorrast, toimetulekust ja selle piirangutest ning võimalikest lahendustest vastava spetsialisti pädevuse piirides
– olla kaasatud raviteenuste planeerimise ja ümberhindamise protsessi ning osaleda aktiivse meeskonnaliikmena taastusravi- / rehabilitatsiooniprotsessis
– olla informeeritud haigla üldisest ravitöö korraldusest (haigla veebilehel avalikustatud info ning patsientidele koostatud infomaterjalide kaudu, vajadusel küsida selgitusi personalilt)
– anda teadlik nõusolek temaga läbiviidavate tegevuste kohta, tema fotografeerimiseks või muul moel salvestamiseks (näiteks teadustööde illustratsioonid, infokandjate illustratsioonid vmt), ravitöö raames toimuva kaamerajälgimise rakendamiseks (kaamerajälgimise võimalus on olemas raskemas seisus olevate patsientide tarbeks sisustatud palatites, et vajadusel tagada järjepidev olukorra jälgimine patsiendi turvalisuse tagamiseks). Kõigil eelnimetatud juhtudel selgitatakse olukorra olemust ning küsitakse patsiendilt eraldi nõusolek.

Patsiendid on kohustatud:

1. Täitma patsientide sisekorra eeskirju ja päevarežiimi ning täitma haigla töötajate korraldusi.
2. Hoidma vaikust, puhtust ja korda kõikides haigla ruumides.
3. Pidama kinni öörahust (talveperioodil oktoober – aprill kell 22.00 – 7.00 ning suveperioodil mai – september 23.00 – 7.00)
4. Heatahtlikult kasutama haigla sisustust ja inventari. Inventari rikkumise eest kannavad süüdlased materiaalset vastutust rikutud eseme väärtuse ulatuses.
5. Haiglast väljumiseks saama selleks kirjaliku loa osakonna valveõelt ning teavitama oma lahkumisest infolaua töötajat.
6. Kirjutama külmikus hoiustavatele toidupakkidele oma nime ja pärast raviperioodi lõppu haiglast lahkudes need kaasa võtma.
7. Pidama kinni raviplaanist. Raviplaani muutmine mõjuva põhjuseta ei ole võimalik. Vastavasisulise sooviga tuleb pöörduda oma raviarsti või tipp-spetsialisti poole, registraator ilma nimetatud spetsialistide korralduseta raviplaani muuta ei tohi. Raviruumi sisenetakse ainult kutsel. Teenusele hilinemise korral rohkem kui 7 minutit teenust ei osutata.
8. Raviperioodi lõppedes tagastama haiglast saadud teraapia- ja abivahendid.
9. Oma lahkumisest väljakirjutamisel teavitama valvepersonali.
10. Patsiendiga haiglas viibiv hooldaja vastutab patsiendi heaolu ning turvalisuse eest kogu raviperioodi vältel. Vajadusel palub abi haigla personalilt.

Patsientidel on keelatud:

1. Haiglast omavoliliselt lahkuda.
2. Suitsetada mujal kui selleks ettenähtud kohas.
3. Tarvitada raviperioodi jooksul alkohoolseid jooke või narkootilisi aineid.
4. Kasutada palatis ilma haigla valvepersonaliga kooskõlastamata elektrilisi olmevahendeid (teekannud, elektripliidid jne.).
5. Kaasa võtta külm- ja tulirelvi, plahvatusohtlikke aineid ja lemmikloomi.
6. Ilma haigla valvepersonaliga kooskõlastamata tuua palatisse raadioid, telereid, magnetofone, CD mängijaid jne.
7. Kasutada ilma haigla personali loata haigla siseruumides abivahendeid/mänguasju (näiteks jalgrattad), mis toovad kaasa asjatu ohu teistele haiglas viibijatele.

Patsientidel on võimalus:

1. Soovi korral anda oma raha ja väärtesemed hoiule valveõe kätte, mille kohta vormistatakse kokkuleppeleht.
2. Kasutada haiglas pakutavaid tasulisi teenused vastavalt kehtivatele hinnakirjadele, kui haigla igapäevane ravitöö seda võimaldab.
3. Kasutada tasuta HNRK juhtmevaba interneti leviala ning vastavalt haigla regulatsioonidele vaba aja veetmiseks loodud võimalusi
4. Osaleda patsientide/klientide infopäevadel
5. Hoida isiklikku toitu osakonna külmkapis, järgides täpselt osakonna personali vastavasisulisi korraldusi.
6. Küsida enda palatikorruse õepostist maheda valgusega öölampi.
7. Küsida IV palatikorruse õepostist ukselingi külge riputatavat silti “Palun vaikust! Laps magab.”
8. Kasutada pesumajas pesu pesemise teenust vastavalt kehtivale korrale. Rohkem informatsiooni õendus-hoolduspersonalilt.
9. Kasutada kuivatuskappe riiete kuivatamiseks. Rohkem informatsiooni õendus-hoolduspersonalilt.

Meelespea patsiendile:

1. Haiglasse tuleku päeval võimaldatakse patsiendile õhtusöök.
Raviperioodi jooksul alkoholi või narkootiliste ainete tarbimise korral ravi lõpetatakse, patsiendile ei tagastata saamata jäänud ravi maksumust.
2. Haiglaravi mõjuval põhjusel lõpetamise korral tagastatakse patsiendile kahe etteteatamispäeva puhul 75 protsenti ja lühema etteteatamise puhul 50 protsenti saamata jäänud ravi maksumusest.
3. Patsiendi ravilt lahkumise järgselt säilitatakse mahaununenud esemeid haiglas kuni 2 kuud.
4. Palatis raadiot kuulates ja televiisorit vaadates ning multimeediavahendeid (s.h. sülearvutit) kasutades teha seda kokkuleppel palatikaaslastega ning mitte häirides teisi patsiente.
5. Enne taastusravi või rehabilitatsiooni teenustele minekut pesta end puhtaks, vajadusel vahetada mähe ja võtta kaasa protseduurilina. Panna jalga puhtad sokid ja kindlalt jalas püsivad jalanõud. Vanni, basseini või mudaravile minnes tuleb kaasa võtta käterätik.
6. Teenustel olles palume mobiiltelefoni välja lülitada.
7. Haigla ei vastuta raha ja väärtasjade eest.

HAIGLA ON AVATUD

mai-september 7.oo – 22.oo
oktoober-aprill 7.oo – 20.oo

KÜLASTUSAEG:

E-P 10.oo – 20.oo

Külastajad on oma külastusest kohustatud teavitama infolaua töötajat ja haiglast külastusaja lõppedes lahkuma.

Kuidas saada ravile

Loe täpsemalt, kuidas saada statsionaarsele, ambulatoorsele või tasulisele taastusravile HNRK-s.

60-aastased kogemused, tänapäevased teadmised, hästi hoitud oskused.