Külastaja meelespea

Külastajatele kehtivad Haapsalu Neuroloogilises Rehabilitatsioonikeskuses veedetud aja jooksul HNRK patsiendi sisekorraeeskirjad.

Külastusaeg on iga päev 10.00 – 20.00. Külastusajast erineval ajal toimuvad külastused palume kindlasti kooskõlastada osakonna vanemõega või tema puudumisel valveõega.

Külastajatel palume
• käituda vastavalt headele tavadele ja viisakusreeglitele ning arvestada, et ollakse haiglas
• teavitada oma külaskäigust HNRK infotöötajat (I korrusel välisuksest sisenedes vasakul) ning osakonna valveõde
• jätta üleriided garderoobi ning puhastada haiglasse sisenedes hoolikalt välisjalanõud, võimalusel soovitame kasutada vahetusjalanõusid
• mitte tulla HNRK-sse haigena
• võimaluse korral viibida külastuse ajal osakonna puhkenurkades või fuajeedes. Puhkenurkades ja fuajeedes on külastuseks loodud meeldivad tingimused ning külastatava palatikaaslase privaatsus ei saa häiritud.
• mitte külastada HNRK-s viibijat rohkem kui kolmekesi
• lähtuda oma tegevuses HNRK personali poolt antud soovitustest, esitatud palvetest
• pärast külastuse lõppemist HNRK-st lahkuda

Tuletame meelde, et
• HNRK-s ei ole alkoholi ega narkootikumide omamine ning tarvitamine lubatud. Samuti ei ole lubatud viibida haiglas alkoholi- ja/või narkojoobes
• kõrvaliste isikute viibimine HNRK-s ilma personali loata ei ole lubatud. Seda nii külastusaja jooksul kui külastusajast väljaspool
• külastusaja jooksul koos patsiendiga haiglast lahkudes, on vajalik väljas käimisest (nii lahkumisest kui naasmisest) teavitada osakonna valveõde ning infotöötajat (I korrusel välisuksest väljudes paremal)

Soovime meeldivat HNRK-s viibimist!
Täname mõistva suhtumise ja viisaka käitumise eest!

Tagasi

2 thoughts on “Külastaja meelespea”

  1. Pingback: spa de nage

Comments are closed.