Mis on kõnnianalüüs?

Kõnnianalüüs jaguneb kolmeks olulisemaks osaks: patsiendi ettevalmistus, andmete/kõndimise salvestamine ning salvestatud andmete analüüs ja esitamine.

Patsiendi ettevalmistusel:
-sooritatakse antropomeetrilised mõõtmised (mõõdetakse jalgade pikkus ning teised kõnnianalüüsi kontekstis anatoomiliselt olulised piirkonnad, näiteks põlve- ja hüppeliigeste läbimõõt jne)
-viiakse läbi kliiniline hindamine füsioterapeudi poolt (hinnatakse inimese liigesliikuvust, lihasjõudu, lihastoonust, tasakaalu jne)
-paigutatakse inimese kehale infrapunakiirgusel reflekteeruvad markerid

Seik kõnnianalüüsilt: patsiendi ettevalmistus.
Seik kõnnianalüüsilt: patsiendi ettevalmistus.

Andmete salvestamisel:
-palutakse inimesel kõndida nii nagu ta seda tavapäraselt teeb
-kõndimine salvestatakse vastava tarkvaraga
-inimesest tehakse fotod

Patsiendi ettevalmistuseks ja andmete salvestamiseks kulub ca 1,5 – 2,5 tundi.

Salvestatud andmete analüüs on põhjalik ja aeganõudev protsess. Analüüsi tulemus edastatakse uuritud inimesele või uuringu tellinud asutusele/spetsialistile kokkulepitud vormis, kokkulepitud aja jooksul. Andmete analüüsimisel kasutatakse kliiniliste mõõtmiste tulemusi, kõnni vaatlemisel nähtut, salvestamisel saadud andmeid jne.

3D kõnnianalüüsi peamiseks eripäraks on võimalus visualiseerida uuritava liikumist olulisel määral täpsemalt kui vaatlusel põhinev kõndimise hindamine võimaldab, mistõttu on kõnnianalüüsi tulemuste põhjal luua lisaväärtus erinevate kliiniliste otsuste tegemisel.

Täpsemalt visualiseeritavad ja hinnatavad parameetrid on järgmised:

  • Ajalis-ruumilised näitajad – kõnni kiirus, sammu pikkus, laius jne
  • Kinemaatilised näitajad – liigesliikuvust iseloomustav info kogu kõnnitsükli vältel
  •  Kineetilised näitajad – liigest liigutavate jõumomentide ning võimsusega seonduv info
  • Lihasaktiivsust iseloomustavad näitajad

Kõnnianalüüsi läbiviimisel ja saadud tulemuste salvestamisel—töötlemisel-tõlgendamisel on olulisim roll inimestel, kes protsessis osalevad. Kogu analüüsi õnnestumise aluseks on korrektsete mõõtmiste läbiviimine ning markerite täpne paigutus. Seetõttu on HNRK kõnnilaboris tähtsal kohal töötajate õppimis- ja koolitusprotsess ning asjatundliku personali arenemiseks võimaluste leidmine.

Kõnnianalüüsi läbiviimisel on oluline teada, mida tahetakse analüüsiga teada saada.

Tagasi