Põhiväärtused

kvaliteet – HNRK-le on oluline pakkuda tõenduspõhist, eesmärgistatud ning usaldusväärset teenust, mis põhineb patsiendi/kliendi vajadustel, haigla parimatel olemasolevatel võimalustel ning headel meditsiini- ja rehabilitatsioonitavadel.

professionaalsus – HNRK hindab tänapäevaste teadmiste, pikaajaliste kogemuste ja edasiviiva ambitsioonikuse väärikat kooslust, lisaks oskust mõtteid edukal, parimal võimalikul viisil ellu viia, pidades silmas nii patsienti/klienti ja tema lähedasi, kolleege kui ka ühiskondlikku ja sotsiaalset tausta.

koostöövalmidus – HNRK väärtustab koostööd erinevatel tasanditel, alates haiglasisesest igapäevasest meeskonnatööst ning lõpetades entusiastliku kaasalöömisega Eesti seadusandluse kujundamisel ning valdkonnale oluliste spetsialistide koolitamisel, samuti osalemisega ühisprojektides välispartneritega.

innovaatilisus – HNRK peab tähtsaks kaasaegsust ja järjepideva arengu tagamist nii mõtte- kui teguviisis, samuti kasutatavate hindamis- ja teraapiavahendite hankimisel ning rakendamisel. Väärtustatud on koolitustel osalemine, haiglasisese teadustegevuse arendamine. Saadud kogemuste ja teadmiste ning olemasolevate võimaluste jagamist rehabilitatsiooni- ja taasturavi arengute toetamiseks peab HNRK igapäevatöö meeldivaks lisaväärtuseks.

patsiendi-/kliendikesksus – HNRK tegevuse keskpunktiks on patsient/klient, tema vajadused, ootused, väärtused ning eesmärgid; HNRK tagab oma pädevuse piirides patsiendi/kliendi ja tema lähedaste teadlikkuse olukorrast, aitab lahenduste leidmisel ning toetab igakülgselt iseseisva toimetuleku saavutamist, säilitamist.

ausus ja hoolivus – HNRK peab lugu inimlikest väärtustest: austab nii patsientide kui töötajate väärikust, tagab konfidentsiaalsuse ja privaatsuse, tegutseb inimväärse ning arendava elu- ja teraapiakeskkonna tagamise nimel, lahendab olukordi rahumeelselt, ei käitu pahatahtlikult ega kahjusta enda ja teiste mainet, annab ausat ja asjassepuutuvat infot, suhtub hoolivalt abivajajatesse.

Tagasi

2 thoughts on “Põhiväärtused”

  1. Pingback: plumbing

Comments are closed.