Struktuur

Struktuuriüksuste kirjeldus (alates 01.01.2014)

Struktuuriüksuse skeem.

Nimetus: ARSTIDE OSAKOND (AR)
Inglise keeles Medical department
Koht organisatsioonis: juhatuse liikme vastutusala
Juht: arstide osakonna juhataja (arst)
Eesmärk: Haigla arstliku tegevuse korraldamine ja arendamine.
Kirjeldus: Arstide osakonna ülesandeks on tagada kvaliteetne taastusravi ja füsiaatria alane tegevus haiglas ja kogu ravitöö koordineerimine. Teha koostööd teiste osakondadega. Lisaks ravitööle arendada välja uusi meetodeid ja võtta neid kasutusele. Osakond teeb koostööd teiste osakondadega. Osaleda haigla teadus- ja arendusprojektides. Lähtuda oma tegevuses haigla tööd reguleerivatest õigusaktidest ja käskkirjadest.

Nimetus: ÕENDUS-HOOLDUS OSAKOND (OH)
Inglise keeles Nursing and caring department
Koht organisatsioonis: juhatuse liikme vastutusala
Juht: ülemõde
Eesmärk: Haigla õendus- ja hooldustegevuse korraldamine ja arendamine.
Kirjeldus: õendus- ja hooldusosakonna ülesandeks on tagada haiglas kvaliteetne õendus ja hooldusabi ööpäevaringselt. Teha koostööd teiste osakondadega. Lisaks ravitööle arendada välja uusi õenduspraktikas ja hoolduses kasutatavaid meetodeid ja võtta neid kasutusele. Osakond teeb koostööd teiste osakondadega. Osaleda haigla teadus ja arendusprojektides. Lähtuda oma tegevuses haigla tööd reguleerivatest õigusaktidest ja käskkirjadest.

Nimetus: REHABILITATSIOONIOSAKOND (RE)
Inglise keeles Rehabilitation department
Koht organisatsioonis: juhatuse liikme vastutusala
Juht: rehabilitatsiooni osakonna juhataja
Eesmärk: Haiglas osutatavate psühhosotsiaalsetaastusravi- ja rehabilitatsiooniteenuste korraldamine ja arendamine.
Kirjeldus: Rehabilitatsiooni osakonna ülesandeks on tagada kvaliteetne tegevusteraapia, kõneravi, psühholoogilise ja kogemusnõustamise ning sotsiaaltöö alane tegevus haiglas. Teha koostööd teiste osakondadega. Lisaks ravitööle arendada välja uusi meetodeid ja võtta neid kasutusele. Osakonnal on kaks allüksust (valdkonda): psühhosotsiaalse rehabilitatsiooni ja tegevusteraapia valdkond. Osakond teeb koostööd teiste osakondadega. Osaleda haigla teadus ja arendusprojektides. Lähtuda oma tegevuses haigla tööd reguleerivatest õigusaktidest ja käskkirjadest.

Nimetus: FÜSIOTERAPEUTIDE OSAKOND (FT)
Inglise keeles: Physiotherapy deparment
Koht organisatsioonis: juhatuse liikme vastutusala
Juht: füsioterapeutide osakonna juhataja
Eesmärk: Haiglas osutatavate füsioteraapia ja füüsikalise ravi suunitlustega taastusravi- ja rehabilitatsiooniteenuste korraldamine ja arendamine.
Kirjeldus: Füsioterapeutide osakonna ülesandeks on tagada kvaliteetne füsioteraapia, füüsikalise ravi ja massaaži alane tegevus haiglas. Teha koostööd teiste osakondadega. Lisaks ravitööle arendada välja uusi meetodeid ja võtta neid kasutusele. Osakonnal on kaks allüksust (valdkonda): füsioteraapia valdkond ja tugiteenuste (füüsikaline ravi ja massaaž) valdkond. Osakond teeb koostööd teiste osakondadega. Osaleda haigla teadus ja arendusprojektides. Lähtuda oma tegevuses haigla tööd reguleerivatest õigusaktidest ja käskkirjadest.

Nimetus: MAJANDUSOSAKOND (MJ)
Inglise keeles Maintenance department
Koht organisatsioonis: juhatuse liikme vastutusala
Juht: haldusosakonna juhataja
Eesmärk: Hallata haigla kinnisvara ning korraldada ja arendada sellesuunalist tegevust.
Kirjeldus: Haldusosakonna ülesandeks on tagada kvaliteetseks ravitööks vajalik keskkond haiglas ja haigla ümbruses. Et hoida haigla kinnisvara korras korraldab osakond hoonete, rajatiste ja territooriumite hooldus- ja remonditöid, tegeleb hoonete turvalisuse ja tuleohutuse ning ohutu töökeskkonna tagamisega. Haldusosakonna ülesannete hulka kuulub ka ehitustegevuse planeerimine, riigihangete ja riigihanke korras tehtavate tööde (sh projekteerimis- ja renoveerimistööde, riist- ja tarkvara hangetega seotud tegevuste) korraldamine. Osakonnal on neli allüksust: toitlustusteenistus, puhastusteenistus, valveteenistus ning transpordi- ja haldusteenistus. Osakond teeb koostööd teiste osakondadega. Oma tegevuses lähtub osakond haigla tööd reguleerivatest õigusaktidest ja käskkirjadest.

Nimetus: ARENDUSOSAKOND (AO)
Inglise keeles Development and quality department
Koht organisatsioonis: juhatuse liikme vastutusala
Juht: arendus- ja kvaliteedijuht
Eesmärk: Toetada haigla juhatust igapäevatöös ning aidata koordineerida haigla arengukavast ning igaaastasest tegevuskavast tulenevate eesmärkide elluviimisel. Arendusosakonna ülesanne on haiglasisese koostöö süvendamine ja erinevate tööprotsesside sidustamine.
Kirjeldus: Arendusosakonna ülesandeks on tagada kvaliteetseks ravitööks vajalik riiklike ja rahvusvaheliste arengutega kursisolek. Samuti on eesmärgiks haigla turunduse, sise- ja väliskommunikatsiooni koordineerimine ja arendamine, koolituste ja teadustöö korraldamine, ravitöö tulemuslikkuse hindamise korraldamine; info- ja sidetehnoloogia seadmete, tugiinfosüsteemide arengu ning hoolduse tagamine, arvutivõrgu, serverite, infosüsteemide, riist- ja tarkvara korrashoiu tagamine; teadus- ja arendustegevuse tulemuslikkuse parandamiseks tugiteenuste väljaarendamine; koostöö arendamine välispartnerite ja võrgustikega. Osakonnal on neli allüksust: informatsiooni ja kommunikatsioonitehnoloogia teenistus, kvaliteediteenistus, koolitus- ja teadusteenistus ning kliiniline kõnnilabor. Osakond teeb koostööd teiste osakondadega. Oma tegevuses lähtub osakond haigla tööd reguleerivatest õigusaktidest ja käskkirjadest.

Nimetus: ADMINISTRATSIOON (AD)
Inglise keeles Administration
Koht organisatsioonis: juhatuse liikme vastutusala
Juht: juhatuse esimees
Eesmärk: Haigla põhikirjast, arengukavast tulenevate eesmärkide elluviimine. Administratsiooni ülesanne on haiglasisese koostöö igakülgne tagamine.
Kirjeldus: Administratsiooni ülesandeks on tagada kvaliteetseks ravitööks vajalik personalipoliitika rakendamine ja arendamine, töölepingute haldamine ja töösuhete korraldamine, personaliarvestus, personali otsing ja valik, palgakorralduse arendamine, töö tulemuslikkuse hindamise korraldamise tagamine; asjaajamise arendamine ja korraldamine, dokumendivormide olemasolu tagamine, haigla arhivaalide säilitamine. Struktuuriüksus korraldab õigusaktide terviktekstide uuendamist ning tagab põhikirja, struktuuriüksuste kirjelduste, volituste ja asjaajamisalaste õigusaktide kooskõlastamise; haigla finants-majandustegevuse korraldamine ja arendamine, raamatupidamisarvestuse korraldamine, eelarve koostamine, finantsanalüüsi ja planeerimise teostamine, finantsmajandusliku tegevuse sihipärasuse kontrollimine ja investeeringute ettevalmistamine; koostöö korraldamine strateegiliste välispartneritega. Osakonnal on kolm allüksust: raamatupidamine, personaliteenistus ning kantselei koos arhiiviga. Osakond teeb koostööd teiste osakondadega. Oma tegevuses lähtub osakond haigla tööd reguleerivatest õigusaktidest ja käskkirjadest.

2 thoughts on “Struktuur”

  1. Pingback: bluetooth
  2. Pingback: How to make a map

Comments are closed.