Rehabilitatsiooniteenus

Üldine info

Rehabilitatsiooniteenused võib sihtgrupi ning sellest tulenevate teenuse eesmärkide järgi jagada kaheks: tööalaseks ning sotsiaalseks rehabilitatsiooniks.
 • Tööalase rehabilitatsiooni eesmärgiks on tõsta inimese töövõimet ja pakkuda talle paremat võimalust tööturul hakkama saamiseks. Tööalase rehabilitatsiooni teenus on suunatud tööealistele tööturul aktiivsetele toimetulekuraskustega inimestele.
 • Sotsiaalse rehabilitatsiooni eesmärgiks on saavutada võimalikult iseseisvalt elamine, võimetekohase hariduse ja tööks vajalike kompetentside omandamine, võimetekohane osalemine ühiskonnaelus ning eelduste loomine võimetekohasele tööle asumiseks. Sotsiaalse rehabilitatsiooni teenus on mõeldud inimestele kes ei ole tööturul aktiivsed (vt joonis).

Tööalane rehabilitatsioon

Kellele?

Tööalane rehabilitatsioon on mõeldud, kellel on puude või haiguse tõttu mitmeid takistusi ja kes vajavad seetõttu tööle asumiseks või töötamise jätkamiseks erinevate spetsialistide ehk rehabilitatsioonimeeskonna abi.

Te kuulute tööalase rehabilitatsiooni sihtühma kui olete tööealine (st vanuses 16 kuni vanaduspensioniiga) vähenenud töövõimega inimene

 • kellel on puue või püsiv töövõimetus või osaline töövõime ning
 • kes on hõivatud (töötajad, õppijad, ettevõtjad, ajateenistuses olijad) või
 • otsivate tööd (olete registreeritud töötu).

HNRK sihtgrupp

Pakume tööalase rehabilitatsiooni teenust liikumispuudega inimestele ning erineva töövõime kaotusega isikutele, kuid eelkõige neuroloogilise ja ortopeedilise kahjustusega isikutele.

NB! Ei paku teenust psüühilise erivajadusega isikutele.

Osutame teenust esmajoones ambulatoorselt ehk teenuse saaja ööbib mujal ning tuleb teenuste saamiseks HNRK-sse. Selleks, et kliendil oleks hõlpsam leida majutuskohta kui Haapsalus sõpru või sugulasi ei ole, on kokku koondanud informatsioon kodumajutustest ja külaliskorteritest: HAAPSALU KODUMAJUTUSED JA KÜLALISKORTERID. Lisaks on võimalik ööbida HNRK lähedal asuvates spaades/hotellides, näiteks Hestia Hotel Haapsalu Spa (asub HNRK-st üle tänava), Promenaadi Hotell (asub HNRK-st 3-minutilise jalutuskäigu kaugusel), Hotell Kongo (asub HNRK-st 10-minutilise jalutuskäigu kaugusel) jne.

Üldjuhul kestab teenus kuni ühe aasta ning töötukassa saab teie tööalase rehabilitatsiooni eest tasuda kuni 2500 eurot.

Täpsemat infot tööalase rehabilitatsiooniteenuse kohta on võimalik saada Eesti Töötukassa veebilehtedelt või infotelefonilt 15501. HNRK-sse teenusele pääsemise võimaluste osas on võimalik abi saada meie registratuurist ja veebilehelt “Kuidas saada rehabilitatsiooniteenusele HNRK-sse?“.

Milleks?

Tööalast rehabilitatsiooni võib näiteks olla vaja selleks, et parandada liikumisoskusi või kõnet, õppida kasutama abivahendeid, lahendada psühholoogilisi probleeme. Samuti võib vaja olla nõustamist, et leida motivatsiooni ja suurendada enesekindlust, õppida puude või haigusega igapäevaselt toime tulema. Vajadusel saab rehabilitatsioonimeeskond aidata Teil tööellu sisse elada, nõustades tööandjat, kuidas tööd sobivamalt korraldada või töökeskkonda kohandada.

Milline?

Tööalane rehabilitatsioon võib sisaldada järgmisi tegevusi:

 • füsioteraapia
 • tegevusteraapia ja -nõustamine
 • loovteraapia
 • logopeediline abi
 • kogemusnõustamine
 • psühholoogiline nõustamine
 • õendusalane nõustamine
 • sotsiaalnõustamine
 • arsti nõustamine.

Tööalase rehabilitatsiooni tegevused toimuvad Teie vajadustest lähtuvalt kas individuaalselt või grupis.

Tervishoiuteenuste, taastus- ja sanatoorse ravi saamiseks pöörduge oma pere- või eriarsti poole.

Rehabilitatsiooniteenust pakuvad Sotsiaalkindlustusameti tegevusloaga registreeritud teenuseosutajad.

Kuidas?

 • töötukassa juhtumikorraldaja hindab teie teenusevajadust;
 • lepite juhtumikorraldajaga kokku rehabilitatsiooni eesmärgi;
 • valite enda jaoks sobiva rehabilitatsiooniasutuse;
 • hiljemalt 7 päeva pärast kokkulepet juhtumikorraldajaga, lepite kokku kohtumise teenuseosutajaga tegevuskava koostamiseks või rehabilitatsiooniprogrammis osalemiseks;
 • töötukassa kinnitab tegevuskava;
 • alustate rehabilitatsiooniteenusel osalemist.

Kui te töötate, kuid vajate vähenenud töövõime tõttu tuge töötamise jätkamiseks, võtke ühendust teile sobiva töötukassa esindusega ja leppige kokku kohtumine juhtumikorraldajaga. Töötukassa esinduste kontaktid leiate siit: töötukassa esindused.

Vajadusel makstakse teile – olenemata sellest, kas olete töötuna registreeritud või mitte – rehabilitatsiooniteenusel osalemisel sõidu-ja majutustoetust.

Millal?

Osutame teenust tööpäevadel (E-R) kell 8:00 kuni 16:30.

Ligipääsetavus

 • ratastooliga ligipääsetav peasissekäik;
 • kohandatud ruumid liikumispuudega inimestele;
 • ratastooliga ligipääsetav tualettruum;
 • inva-dušš, pesemisvõimalus;
 • läheduses bussipeatused, mida teenindavad madalapõhjalised sõidukid;
 • invaparkimiskohad;
 • parkimiskaardiga parkimine tasuta.

Sotsiaalne rehabilitatsioon

Kellele?

HNRK osutab sotsiaalse rehabilitatsiooni teenust kesknärvisüsteemi kahjustusest või haigusest tingitud toimetulekuraskustega lastele ja täiskasvanutele, kes kuuluvad järgmistesse sihtgruppidesse:

 • alla 16-aastased lapsed, kellel on määratud puude raskusaste (sügav, raske või keskmine puue);
 • alla 18-aastased lapsed, kelle KOV on tunnistanud abivajavaks lapseks lastekaitseseaduse tähenduses ja andnud hinnangu tema SRT-le suunamise vajaduse kohta. Abivajavaks tunnistatud lapsel ei pea olema tuvastatud puuet.
 • puuduva töövõimegatööealised inimesed. Nemad saavad SRT taotleda ja sotsiaalkindlustusamet hindab nende SRT vajadust ka sel juhul, kui nad töötavad või õpivad või on töötuna arvele võetud töötukassas;
 • osalise töövõimegavõi puudega või töövõime kaotuse protsendiga või invaliidsusgrupiga tööealised inimesed, kes ei ole töövaldkonnas aktiivsed, st kes ei tööta, ei õpi ega ole töötuna arvele võetud Töötukassas. Erand: SRT taotlemise õigus on ka vähemalt 16-aastasel noorel, kes omandab põhiharidust hooldusõppes riikliku õppekava alusel. See õigus ei laiene lihtsustatud õppekava või toimetuleku õppekava alusel õppivale noorele;
 • ennetähtaegse vanaduspensioni saajad, kellel on puue;
 • vanaduspensioni ootel oleva päästeteenistuja toetuse saajad, kellel on puue.
 • vanaduspensioniealine inimene, kellel on puue(määratud sügav, raske või keskmine puude raskusaste).

Milleks?

 • Sotsiaalne rehabilitatsioon on sotsiaalteenus, mis mõeldud puudega või piiratud töövõimega inimese toetamiseks igapäevaeluga toimetulekul. SRT kaudu inimene ja pere õpivad, kuidas saada igapäevaselt hakkama terviseseisundist tingitud erivajadustega. Sotsiaalsele rehabilitatsiooniteenusele tulles on oluline mõelda läbi, milleks seda teenust tarvis on ehk mida soovitakse teenusega saavutada. Samuti on tähtis meeles pidada, et sotsiaalne rehabilitatsioon ei ole mõnuteenus – sanatooriumi või spa-tuusik – vaid mitme spetsialisti või erinevate sekkumiste kaasatuse vajadusega lähenemine, et leida lahendused inimese igapäevaelus ette tulevatele keerukustele.

 

Milline?

Sotsiaalse rehabilitatsiooni tegevuskava võib koosneda järgmistest teenustest:

 • füsioteraapia
 • tegevusteraapia ja -nõustamine
 • logopeediline abi
 • kogemusnõustamine
 • psühholoogiline nõustamine
 • õendusalane nõustamine
 • sotsiaalnõustamine
 • arsti (sh psühhiaatri) nõustamine.

Teie eesmärgi saavutamiseks vajalik tegevuskava pannakse kokku HNRK rehabilitatsioonimeeskonna poolt ning võib sisaldada nii individuaalseid kui grupiteenuseid.

Kuidas?

Sotsiaalset rehabilitatsiooni rahastab Sotsiaalkindlustusamet (SKA). Teenuse taotlemiseks vajalik informatsioon on kättesaadav SKA kodulehelt: SOTSIAALNE REHABILITATSIOON

Kui teil on olemas SKA suunamiskiri ning kuulute HNRK sihtgruppi, võtke palun ühendust HNRK registratuuriga: registratuur@hnrk.ee või +372 472 5404.

HNRK osutab sotsiaalset rehabilitatsiooni, sarnaselt tööalase rehabilitatsiooniga, ambulatoorselt ehk teenuse saaja ei ööbi HNRK-s. Kui oma elukohast teenusel käimine ei ole võimalik, saab majutumiseks kasutada HNRK lähedal asuvaid asutusi: HAAPSALU KODUMAJUTUSED JA KÜLALISKORTERID. Lisaks on võimalik ööbida HNRK lähedal asuvates spaades/hotellides, näiteks Hestia Hotel Haapsalu Spa (asub HNRK-st üle tänava), Promenaadi Hotell (asub HNRK-st 3-minutilise jalutuskäigu kaugusel), Hotell Kongo (asub HNRK-st 10-minutilise jalutuskäigu kaugusel) jne.

Sotsiaalset rehabilitatsiooniteenust puudutav seadusandlus on kättesaadav SKA kodulehelt: SEADUSAKTID

Lisainformatsioon:

Lisainfo rehabilitatsiooniteenuse kohta:

Kuidas saada ravile

Loe täpsemalt, kuidas saada statsionaarsele, ambulatoorsele või tasulisele taastusravile HNRK-s.

65-aastased kogemused, tänapäevased teadmised, hästi hoitud oskused.