Rehabilitatsiooniteenus

Üldine info

Rehabilitatsiooniteenused võib sihtgrupi ning sellest tulenevate teenuse eesmärkide järgi jagada kaheks: tööalaseks ning sotsiaalseks rehabilitatsiooniks.
 • Tööalase rehabilitatsiooni eesmärgiks on tõsta inimese töövõimet ja pakkuda talle paremat võimalust tööturul hakkama saamiseks. Tööalase rehabilitatsiooni teenus on suunatud tööealistele tööturul aktiivsetele toimetulekuraskustega inimestele.
 • Sotsiaalse rehabilitatsiooni eesmärgiks on saavutada võimalikult iseseisvalt elamine, võimetekohase hariduse ja tööks vajalike kompetentside omandamine, võimetekohane osalemine ühiskonnaelus ning eelduste loomine võimetekohasele tööle asumiseks. Sotsiaalse rehabilitatsiooni teenus on mõeldud inimestele kes ei ole tööturul aktiivsed (vt joonis).

Tööalane rehabilitatsioon

Kellele?

Tööalane rehabilitatsioon on mõeldud inimestele, kellel on puude või haiguse tõttu mitmeid takistusi ja kes vajavad seetõttu tööle asumiseks või töötamise jätkamiseks erinevate spetsialistide ehk rehabilitatsioonimeeskonna abi.

Te kuulute tööalase rehabilitatsiooni sihtühma kui olete tööealine (st vanuses 16 kuni vanaduspensioniiga) vähenenud töövõimega inimene

 • kellel on puue või püsiv töövõimetus või osaline töövõime ning
 • kes on hõivatud (töötajad, õppijad, ettevõtjad, ajateenistuses olijad) või
 • otsivate tööd (olete registreeritud töötu).

HNRK sihtgrupp

Pakume tööalase rehabilitatsiooni teenust erineva töövõime kaotusega isikutele, kuid eelkõige neuroloogilise ja ortopeedilise kahjustusega isikutele.

NB! Ei paku teenust psüühilise erivajadusega isikutele.

Osutame teenust esmajoones ambulatoorselt ehk teenuse saaja ööbib mujal ning tuleb teenuste saamiseks HNRK-sse. Selleks, et kliendil oleks hõlpsam leida majutuskohta kui Haapsalus sõpru või sugulasi ei ole, on kokku koondanud informatsioon kodumajutustest ja külaliskorteritest: HAAPSALU KODUMAJUTUSED JA KÜLALISKORTERID. Lisaks on võimalik ööbida HNRK lähedal asuvates spaades/hotellides, näiteks Laine Spa Hotel (asub HNRK-st üle tänava), Promenaadi Hotell (asub HNRK-st 3-minutilise jalutuskäigu kaugusel), Hotell Kongo (asub HNRK-st 10-minutilise jalutuskäigu kaugusel) jne.
Statsionaarse teenuse osutamisel, mis toimub ainult erandkorras ning meditsiinilisel näidustustel, on voodipäeva hind 40.-

Üldjuhul kestab teenus kuni ühe aasta ning töötukassa saab teie tööalase rehabilitatsiooni eest tasuda kuni 1800 eurot.

Täpsemat infot tööalase rehabilitatsiooniteenuse kohta on võimalik saada Eesti Töötukassa veebilehtedelt või infotelefonilt 15501. HNRK-sse teenusele pääsemise võimaluste osas on võimalik abi saada meie registratuurist ja veebilehelt “Kuidas saada rehabilitatsiooniteenusele HNRK-sse?“.

Milleks?

Tööalast rehabilitatsiooni võib näiteks olla vaja selleks, et parandada liikumisoskusi või kõnet, õppida kasutama abivahendeid, lahendada psühholoogilisi probleeme. Samuti võib vaja olla nõustamist, et leida motivatsiooni ja suurendada enesekindlust, õppida puude või haigusega igapäevaselt toime tulema. Vajadusel saab rehabilitatsioonimeeskond aidata Teil tööellu sisse elada, nõustades tööandjat, kuidas tööd sobivamalt korraldada või töökeskkonda kohandada.

Milline?

Tööalane rehabilitatsioon võib sisaldada järgmisi tegevusi:

 • füsioteraapia
 • tegevusteraapia ja -nõustamine
 • loovteraapia
 • logopeediline abi
 • eripedagoogiline abi
 • kogemusnõustamine
 • psühholoogiline nõustamine
 • õendusalane nõustamine
 • sotsiaalnõustamine
 • arsti (sh psühhiaatri) nõustamine.

Tööalase rehabilitatsiooni tegevused toimuvad Teie vajadustest lähtuvalt kas individuaalselt või grupis.

Tervishoiuteenuste, taastus- ja sanatoorse ravi saamiseks pöörduge oma pere- või eriarsti poole.

Rehabilitatsiooniteenust pakuvad Sotsiaalkindlustusameti tegevusloaga registreeritud teenuseosutajad.

Kuidas?

 • töötukassa juhtumikorraldaja hindab teie teenusevajadust;
 • lepite juhtumikorraldajaga kokku rehabilitatsiooni eesmärgi;
 • valite enda jaoks sobiva rehabilitatsiooniasutuse;
 • hiljemalt 7 päeva pärast kokkulepet juhtumikorraldajaga, lepite kokku kohtumise teenuseosutajaga tegevuskava koostamiseks või rehabilitatsiooniprogrammis osalemiseks;
 • töötukassa kinnitab tegevuskava;
 • alustate rehabilitatsiooniteenusel osalemist.

Kui te töötate, kuid vajate vähenenud töövõime tõttu tuge töötamise jätkamiseks, võtke ühendust teile sobiva töötukassa esindusega ja leppige kokku kohtumine juhtumikorraldajaga. Töötukassa esinduste kontaktid leiate siit: töötukassa esindused.

Vajadusel makstakse teile – olenemata sellest, kas olete töötuna registreeritud või mitte – rehabilitatsiooniteenusel osalemisel sõidu-ja majutustoetust.

Sotsiaalne rehabilitatsioon

Alates 15. maist 2017. aastal Haapsalu Neuroloogiline Rehabilitatsioonikeskus sotsiaalse rehabilitatsiooni teenuseid ei osuta.

Lisainformatsioon:

Lisainfo rehabilitatsiooniteenuse kohta:

Kuidas saada ravile

Loe täpsemalt, kuidas saada statsionaarsele, ambulatoorsele või tasulisele taastusravile HNRK-s.

60-aastased kogemused, tänapäevased teadmised, hästi hoitud oskused.