Tagasiside tulemused

Haapsalu Neuroloogiline Rehabilitatsioonikeskus on patsientide tagasiside kogumise ja analüüsimisega tegelenud alates aastast 2002. Kuid oluliselt enam oleme patsientide arvamustele ja ettepanekutele tähelepanu pööranud alates aastast 2008.
Partneritelt küsimustikupõhist kirjalikku tagasiside kogumist ja analüüsi oleme rakendatud alates aastast 2015.

Viimastel aastatel on keskmiselt tagasisidet andnud umbes 40% ravil viibinud patsientidest.

Samuti on viimaste aastatega patsiendid muutunud teadlikumaks ja mõistavad, et tagasiside on oluline mõlemale poolele ja mitte ainult positiivne vaid ka negatiivne.

Adekvaatne tagasiside annab oluliselt paremad võimalused parandada ravikvaliteeti, arendada personali professionaalseid oskusi ning kujundada ravi keskkonda. Meile on väga oluline iga patsiendi arvamus ja rahulolu.

Alates 2012. aasta aprillist on haiglas kasutusel uus patsientide tagasiside küsimustiku vorm, mis on informatiivsem ja täpsemat tagasisidet andev, endiselt nii eesti- kui vene keeles.

Õde jagab küsimustiku koos selgitustega tagasiside vajalikkusest patsientidele või omastele eelviimase ravipäeva õhtul või haiglast lahkumise päeva hommikul. Küsimustik sisaldab 21 küsimust, millele vastates on võimalik anda hinnang saadud teenustele, majutusele ja toitlustusele (väga hea(4); rahul(3); ei ole rahul(2); ei ole üldse rahul(1)) ning lisada sõnaline kommentaar.

Aastal 2021 andis tagasisidet 52% küsitletud 82-st partnerist.

Haapsalu Neuroloogiline Rehabilitatsioonikeskus soovib tõhustada ja edendada haigla koostöösuhteid selliselt, et need oleksid mõlemapoolselt väärtuslikud ning mõttekad. Seetõttu oleme süsteemselt uurinud meie heade koostööpartnerite rahulolu, vajadusi ja arvamusi, mis on seotud HNRK tegevustega, senise koostööga ning infovahetusega.
Küsimustikus on vajalik vastata vähemalt 10-le küsimusele ning hinnangud on antud 4 palli süsteemis.

Kuidas saada ravile

Loe täpsemalt, kuidas saada statsionaarsele, ambulatoorsele või tasulisele taastusravile HNRK-s.

65-aastased kogemused, tänapäevased teadmised, hästi hoitud oskused.